Eurocash Sieci Partnerskie
- to wsparcie dla franczyzobiorców sklepów detalicznych ABC, Groszek oraz Euro Sklep w całej Polsce. Jesteśmy po to, aby wspierać rozwój polskiego rynku detalicznego oraz rozwijać organizację franczyzy tych sieci. Naszym celem jest budowanie zintegrowanej grupy franczyzobiorców, która każdego dnia będzie oferować konkurencyjne rozwiązania asortymentowe i promocyjne.

Asystent/ka Działu Zarządzania Kategorią

Warszawa

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

prywatna opieka medyczna

dofinansowanie do kart sportowych

ubezpieczenie na życie

karty przedpłacone

dodatkowe świadczenia socjalne

paczki świąteczne

Jesteś ciekawy/a, jak będzie wyglądała Twoja praca? Twoje zadania to:

• Wsparcie Kierownika Kategorii w zarządzaniu określoną kategorią produktów
• Zarządzanie listą asortymentową
• Udział w budowaniu oferty towarowej
• Przygotowywanie analiz, raportów i zestawień
• Wprowadzanie i utrzymywanie danych w systemie
• Kontakty z dostawcami w zakresie ustalania warunków promocji, dostaw, bieżącej współpracy
• Bieżące wsparcie funkcjonowania działu

Dołącz do naszego
zespołu, jeśli:

• Znasz pakiet MS Office (szczególnie program MS Excel)
• Jesteś dokładna/y i systematyczna/y w wykonywaniu zadań
• Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia
• Potrafisz planować i dobrze organizujesz własną pracę
• Jesteś osobą komunikatywną i lubisz pracę w zespole
• Posiadasz wyższe wykształcenie (mile widziane)
• Posiadasz doświadczenie w pracy w dziale zakupów w branży FMCG (mile widziane)

Obowiązek informacyjny względem kandydata do pracy / kandydata na współpracownika. Klauzula odpowiada zarówno w przypadku poszukiwania osób, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie / umowy o współpracy. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowa 11. Z Administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00, poprzez adres e-mail eurocash@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iod_esp@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem +48 613332274 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. d) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  5. e) badania satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na polepszaniu poziomu usług rekrutacyjnych;
  6. f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty przeprowadzające badanie zadowolenia z przebiegu procesu rekrutacyjnego, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) i 3f) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksie Pracy, podanie danych jest dobrowolne.
Warszawa