Eurocash Sieci Partnerskie:
- Eurocash Sieci Partnerskie jest częścią Grupy Eurocash. Jesteśmy operatorem sieci partnerskich: Groszek, ABC oraz Euro Sklep. Współpracujemy z ponad 10 tys. sklepów detalicznych o zróżnicowanej wielkości.

Doradca Klienta

Częstochowa

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

prywatna opieka medyczna

dofinansowanie do kart sportowych

ubezpieczenie na życie

karty przedpłacone

dodatkowe świadczenia socjalne

paczki świąteczne

Jesteś ciekawy/a, jak będzie wyglądała Twoja praca? Twoje zadania to:

• Nadzorowanie bieżącej działalności sklepów Franczyzowych na terenie województwa śląskiego, łódzkiego
• Doradztwo i kompleksowe wsparcie Franczyzobiorców w prowadzeniu sklepów
• Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych z Franczyzobiorcami
• Pozyskiwanie nowych Franczyzobiorców do sieci
• Koordynacja procesów rebrandigowych oraz współpracy z dostawcami i producentami
• Współtworzenie oferty asortymentowej
• Analizowanie wyników finansowych sklepów oraz dbanie o realizację założonego poziomu sprzedaży
• Koordynacja akcji marketingowych i otwarć nowych placówek

Dołącz do naszego
zespołu, jeśli:

• Posiadasz doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta w branży spożywczej
• Masz minimum średnie wykształcenie
• Znasz lokalny rynek detaliczny
• Potrafisz nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami
• Jesteś komunikatywny/a i masz rozwinięte zdolności interpersonalne
• Znasz techniki sprzedaży i negocjacji
• Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia
• Dobrze znasz pakiet MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint)
• Jesteś osobą zaangażowaną, zmotywowaną do pracy i samodzielną w działaniu
• Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B i jesteś gotowy/a do pracy w terenie

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowa 11. Z Administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00, poprzez adres e-mail eurocash@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iod_esp@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem +48 613332274 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  1. a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. d) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  5. e) badania satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na polepszaniu poziomu usług rekrutacyjnych;
  6. f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty przeprowadzające badanie zadowolenia z przebiegu procesu rekrutacyjnego, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) i 3f) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksie Pracy, podanie danych jest dobrowolne.

Częstochowa