Eurocash Sieci Partnerskie:
- jest częścią Grupy Eurocash. Jesteśmy operatorem sieci partnerskich: Groszek, ABC oraz Euro Sklep. Współpracujemy z ponad 10 tys. sklepów detalicznych o zróżnicowanej wielkości.

Specjalista ds. Zarządzania Wiedzą o Kategoriach i Produktach

Warszawa

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

prywatna opieka medyczna

dofinansowanie do kart sportowych

ubezpieczenie na życie

karty przedpłacone

dodatkowe świadczenia socjalne

paczki świąteczne

Jesteś ciekawy/a, jak będzie wyglądała Twoja praca? Twoje zadania to:

•​ Przygotowanie raportów kategorialnych (sprzedaż, udziały) wspierających stały monitoring i analizę kategorii w rynku
•​ Przygotowanie raportów asortymentowych umożliwiających bieżącą analizę produktów i nowości do procesu rekomendacji asortymentu wymaganego i opcjonalnego
•​ Przygotowywanie planogramów dla podległych kategorii
•​ Aktualizacja zasad merchandisingowych w oparciu o drzewa decyzyjne kategorii
•​ Bliska współpraca z Działem Commercial oraz liderami konceptów sklepów w celu przygotowywania materiałów wspierających egzekucję wytycznych 3P
•​ Współpraca z producentami w celu zapewnienia efektywnego wdrożenia wytycznych asortymentowych

Dołącz do naszego
zespołu, jeśli:
•​ Posiadasz co najmniej rok doświadczenia na stanowisku analitycznym w branży FMCG (wymagane); Preferowane doświadczenie w działach badań i analiz, zarządzania kategorią, marketingu
•​ Znasz narzędzia do przygotowania planogramów (wymagane)​
•​ Potrafisz pracować z dużą ilością danych pochodzących z różnych źródeł
•​ Znasz narzędzia analityczne, przeglądarki danych agencji badawczych np. Nielsen, GfK (mile widziane)
•​ Posiadasz umiejętność analizy danych
•​ Znasz bardzo dobrze MS Excel, Power Point
•​ Jesteś osobą kreatywną, ambitną i lubisz negocjować
•​ Masz wyższe wykształcenie
•​ Znasz język angielski przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym na poziomie B1
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowa 11. Z Administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00, poprzez adres e-mail eurocash@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iod_esp@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem +48 613332274 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. d) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  5. e) badania satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na polepszaniu poziomu usług rekrutacyjnych;
  6. f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty przeprowadzające badanie zadowolenia z przebiegu procesu rekrutacyjnego, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) i 3f) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksie Pracy, podanie danych jest dobrowolne.
Warszawa